Reklamácie

REKLAMÁCIE

(REKLAMAČNÝ PORIADOK A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY)

Ak potrebujete reklamovať tovar, ktorý Ste u nás objednali, alebo ho chcete vrátiť prečítajte si, prosím, nasledovné údaje.

ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMÁCIE TOVARU

Záručná doba je pri všetkých tovaroch štandardne 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru a tovaru z bazáru (antikvariátu) najmenej 12 mesiacov. Pri potravinovom sortimente (produkty ako čaje, káva a pod.) je dátum spotreby (dátum minimálnej trvanlivosti) vyznačený na obale. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Záruka sa nevzťahuje na vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, vady, o ktorých bol spotrebiteľ vopred informovaný a na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru, tiež vady, ku ktorým došlo nesprávnym skladovaním, nešetrným zaobchádzaním a vady spôsobené živelnou pohromou. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takomto prípade nemožno považovať za vadu a nejde ju ani ako takú reklamovať.

Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu kreoshop77@gmail.com  alebo telefonicky v pracovné dni na 0918 698 248. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. Nekompletnosť tovarov ako sú skladačky puzzle a hry je nutné oznámiť do 14 dní od ich prevzatia.

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte (kontakty). Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu Iplatforma s.r.o., Klokoč 28, 962 25, odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúry), ktorý sme Vám zaslali s tovarom.

Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie. V prípade uznania reklamácie Vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze.

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.

Pri použitom tovare a bazárovom tovare nezodpovedáme za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením, tj. nie je možné reklamovať poškodenie, ktorého sa zľava týka.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (napr. e-knihy, software a pod.). V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

Právo na odstúpenie od zmluvy je zákazník povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môžete použiť formulár dostupný tu: Formular na odstup od zmluvy – KreoShop77 (pre uloženie kliknite pravým tlačidlom na odkaz, zvoľte možnosť “Uložiť odkaz ako”. Následne ho môžete vytlačiť a vyplniť). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva (resp. zmluva o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči) ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Iplatforma s.r.o., Klokoč 28, 962 25, odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník.

Zákaznik musí tovar doručiť kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Predajca vráti kúpnu cenu najneskôr do 14 dní na účet, ktorý zákazník uviedol, pokiaľ sa nedohodnú inak, najmä poskytnutím kreditu na zľavu, ktorú môže zákazník použiť pri ďalšom nákupe u nás. Pri odstúpení uvedie zákazník informáciu, o ktorú z uvedených kompenzácií má záujem. Kúpnu cenu však nie je predajca povinní vrátiť, dokiaľ mu nie je doručený tovar alebo kým mu zákazník nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru.

Právo odstúpiť od zmluvy nemožno v žiadnom prípade chápať ako bezplatné zapožičanie tovaru.

Spotrebiteľ je povinný tovar vrátiť úplný so všetkými dokumentmi obdržanými pri jeho kúpe.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Zákazník – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na kreoshop77@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.