Ochrana osobných údajov

CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Prečítajte si aktuálne pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy.

PREČO SPRACÚVATE MOJE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracúvame a bezpečne uchovávame v našom informačnom systéme na základe týchto dôvodov:

Na účel plnenia zmluvy – spracovanie vašich osobných údajov ako meno, priezvisko a adresa sú nevyhnutné pre našu činnosť ako predávajúceho. Na základe týchto údajov vystavujeme faktúry (kúpne zmluvy), ktoré sú pre predaj nutné. Tieto údaje nám poskytujete na základe vášho slobodného rozhodnutia pri online registrácií, telefonicky, alebo iným spôsobom pre účel nakupovania.

Na účel splnenia inej legislatívy – vaše osobne údaje sme povinný viesť v našom účtovníctve a uchovávať ich po dobu nevyhnutnú pre účel, na ktorý boli zozbierané.

Na základe našich oprávnených záujmov – našim záujmom je zlepšovať naše služby, informovať vás o našej činnosti a jednoducho byť s vami v kontakte. Každý takýto oprávnený záujem prehodnocujeme a uskutočňujeme len do takej miery, ktorá je pre vás prijateľná s možnosťou ponechania vášho osobného, slobodného rozhodnutia byť toho súčasťou.

Na základe vášho súhlasu – spracovanie osobných údajov na základe vášho súhlasu sa dotýka najmä komunikácie formou e-mailov. Taktiež spracúvame osobné údaje súvisiace s členstvom na základe vášho prejaveného záujmu a vyjadreného súhlasu.

Pre akékoľvek iné otázky ohľadom dôvodu spracúvania vašich osobných údajov nás kontaktujte.

KOMU MOJE ÚDAJE SPRÍSTUPŇUJETE?

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme tretím stranám s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca vzhľadom na našu činnosť nevyhnutná, a to:

Slovenská pošta, a. s.* – pre správne vybavenie vašej objednávky je poskytnutie vašich osobných údajov ako meno, priezvisko, alebo adresa dopravcovi nevyhnutné.

Slovenská pošta, a. s.

Partizánska cesta 9

975 99 Banská Bystrica

Externé spracovanie účtovníctva – zákon nám ukladá povinnosť spracovať všetky náležitosti spojené s obchodom a predajom. Tieto náležitosti sú spracúvané externe, pričom vaše osobné údaje sú poskytované len do takej miery, do akej to daná legislatíva nariaďuje.

*Vaše osobné údaje prípadne sprístupňujeme aj inému dopravcovi, ak je to spolu s vami vopred dohodnuté.

DOSTANÚ SA MOJE ÚDAJE DO TRETÍCH KRAJÍN?

Vaše osobné údaje zostávajú len v Slovenskej republike. Externé spracovanie vášho e-mailového kontaktu je chránené a nikým nezverejňované.

AKO DLHO UCHOVÁVATE MOJE ÚDAJE?

Pokiaľ ide o osobné údaje potrebné pre vytvorenie užívateľského účtu, tieto údaje spracúvame po dobu, pokiaľ je tento účet zaregistrovaný. O právach s nakladaním týchto údajov sa môžete dočítať nižšie v časti „Aké sú moje práva?“.

Pokiaľ ide o osobné údaje potrebné pre uchovávanie vyplývajúce zo zákonnej legislatívy (napr. pri vedení účtovníctva), vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú pre účel, na ktorý boli zozbierané. Zvyčajne je to 5 rokov.

AKÉ SÚ MOJE PŔAVA?

Máte právo k prístupu k osobným údajom

K vaším osobným údajom, ktoré spracúvame máte kedykoľvek prístup po prihlásení sa do svojho užívateľského účtu v časti „Prihlásenie“. Ak ste svoje prístupové heslo zabudli, môžete si ho obnoviť v časti „Strata hesla“. Ak by ste mali iný technický problém, resp. požiadavku o druhoch informácií, ktoré o vás spracúvame a o dôvodoch ich uchovávania, určite nás kontaktujte.

Máte právo na opravu osobných údajov

Máte právo zmeniť, resp. opraviť vaše osobné údaje, ktoré spracúvame. Môžete tak urobiť v časti „Moje konto“, alebo môžete požiadať nás, aby sme akúkoľvek opravu osobných údajov na pravdivé urobili my.

Máte právo na vymazanie osobných údajov

Ak si neželáte, aby sme uchovávali a spracúvali vaše osobné údaje, kontaktujte nás. Vašu požiadavku spracujeme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní a o výsledku spracovania vás budeme informovať. Vaše osobné údaje môžeme vymazať vtedy, ak

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • odvoláte svoj súhlas pre spracovanie osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov,
 • neexistujú oprávnené dôvody na spracovanie osobných údajov,
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, alebo
 • túto povinnosť ukladá iný osobitný predpis, alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná

Iné práva

Ak uchovávame a spracúvame vaše osobné údaje, máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Taktiež máte právo namietať na spracovanie osobných údajov, či právo na presnosť uchovávania vašich osobných údajov. Požiadavku na zmenu, alebo na opravu vašich osobných údajov môžete spravovať sami v časti „Moje konto“, alebo nás môžete kontaktovať. Akúkoľvek vašu požiadavku budeme v čo najkratšej lehote prehodnocovať a následne riešiť s cieľom dosiahnutia vašej spokojnosti a uplatnenia vašich práv.

 

AKÉ PRÁVA PRE ODVOLANIE SÚLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV MÁM?

Vaše osobné údaje spracúvame vždy výlučne s vašim súhlasom. Tento svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať.

Ak ste dali svoj súhlas použitia e-mailu na marketingové účely

Tento súhlas môžete odvolať v dolnej časti každého e-mailu, ktorý od nás dostanete, alebo nás s touto požiadavkou môžete kontaktovať.

Ak ste dali svoj súhlas pri registrácií

Máte právo odvolať svoj súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov. Pre takéto odvolanie súhlasu nás kontaktujte.

ČO AK BOLI MOJE OSOBNÉ ÚDAJE ZNEUŽITÉ?

Ak máte podozrenie, že vaše osobné údaje boli zneužité, môžete toto podozrenie komunikovať príslušnému Úradu pre ochranu osobných údajov (dataprotection.gov.sk):

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

+421 /2/ 3231 3214

statny.dozor@pdp.gov.sk

PREČO JE NUTNÉ POSKYTNÚŤ OSOBNÉ ÚDAJE?

Ak uchovávame, alebo spracúvame vaše osobné údaje, robíme tak len na základe buď zákonnej požiadavky, zmluvnej požiadavky, alebo na základe našich oprávnených záujmov. Váš súhlas pre spracovanie osobných údajov je potrebný pre kúpno-predajný vzťah. Ak sa rozhodnete, že vaše osobné údaje nám poskytnúť nechcete, môžete tak spraviť. Následne však nebudeme schopný vašu prípadnú požiadavku o nákupe zrealizovať.

 

AKO VÁS MÔŽEM KONTAKTOVAŤ?

Zodpovedná osoba a kontakt:

Radoslav Hruška
kreoshop77@gmail.com
www.kreoshop77.sk
Po – Pia
9:00 – 18:00
IČO: 47387874
DIČ: 2023849080

Spoločnosť je zapísaná v živnostenskom registri Obvodného úradu v Banskej Bystrici, číslo 24823/S

Kontaktovať nás môžete aj formou e-mailu, či telefonicky.

Email: kreoshop77@gmail.com

Telefón: 0918 698 248

Ochrana osobných údajov na www.kreoshop77.sk

 

PODROBNEJŠÍ OPIS INFORMÁCII so spracúvaním osobných údajov:

Rešpektujeme súkromie našich zákazníkov a k Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo. Na vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne na zaslanie objednaného tovaru a komunikáciu so zákazníkom.  V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru). 
 
Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.kreoshop77.sk
  Radoslav Hruška, Klokoč 28, 962 25 IČO: 37 060 171, DIČ: 104 199 2039
  Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.kreoshop77.sk.

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov
  – Vystavenie daňového dokladu – faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 písm. b).
  – Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
  – Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru – telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
  – Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.kreoshop77.sk.
  – Evidencia zákazníckych objednávok na účely riešenia prípadných reklamácií.
  – Evidencia zákazníkov, ktorí súhlasili pri registrácii so zasielaním noviniek na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii.

 

 1. Zoznam spracúvaných osobných údajov
  – Fakturačné údaje  (meno a priezvisko/obchodný názov*;  adresa trvalého bydliska/sídla*; IČO*, DIČ*).
  – Údaje na doručenie (meno a priezvisko príjemcu; adresa doručenia; telefónne číslo príjemcu – vyžadujú ho kuriérske spoločnosti).
  – Kontaktné údaje (meno kontaktnej osoby*; telefónne číslo – pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom; adresa elektronickej pošty – pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok, ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle, v prípade súhlasu pre reklamné účely).
  – Údaje o vašich objednávkach – pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.
  *) Iba pre registrácie firiem.

 

 1. Nutnosť poskytnutia osobných údajov
  Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

 

 1. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté.
  Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov ani žiadnym iným tretím stranám okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru:
  Slovenská pošta, a. s.
  – Rozsah poskytovaných údajov: meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.

 

 1. Zverejnenie údajov
  Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

 

 1. Práva a povinnosti dotknutej osoby
  – Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.


– Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje, a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.


– Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje na doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.


– Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) vyžadovať od prevádzkovateľa: informácie o stave spracovania svojich osobných údajov; informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje; odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu jej osobných údajov.


Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.kreoshop77.sk v časti Môj účet. 
Kupujúci dáva predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na neurčitý čas.
Tento súhlas môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.


Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z. z. elektronickou poštou na adrese kreoshop77@gmail.com alebo písomne alebo osobne na adrese Radoslav Hruška, Klokoč 28, 962 25.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.kreoshop77.sk si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.