Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je Reklamačný poriadok, upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, pri kúpe tovaru na stránke internetového obchodu www.kreoschop77.sk .

VYMEDZENIE POJMOV

Prevádzkovateľ internetového portálu – Predávajúci

Názov spoločnosti: Iplatforma s.r.o.
Ulica a číslo: Klokoč 28
Mesto a PSČ: Klokoč 962 25
Štát: SR
IČO: 47387874
DIČ: 2023849080

Zodpovedná osoba a kontakt:

Radoslav Hruška
kreoshop77@gmail.com
www.kreoshop77.sk
Po – Pia
9:00 – 18:00
Kupujúci

Podľa platnej legislatívy sa rozlišuje kupujúci spotrebiteľ a kupujúci podnikateľ.

Kupujúci spotrebiteľ (ďalej len „spotrebiteľ): je osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, kupuje výrobky alebo používa služby pre priamu osobnú spotrebu. Spotrebiteľom je len fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre svoju vlastnú potrebu.

Kupujúci podnikateľ: je osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti a kupuje výrobky alebo používa služby s cieľom svojho podnikania s nimi. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom neupravené týmito podmienkami sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., v znení neskorších zmien a predpisov.

Tovar

Predávaný prostredníctvom webového rozhrania www.kreoshop77.sk  sú tričká, hrnčeky, bižutéria, perá, reklamné predmety, rôzne výrobky ručnej výroby a ďalší podobný tovar bližšie špecifikovaný a zobrazovaný na webovom rozhraní.

1) O REGISTRÁCII

“Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe “v intenetovom portály www.kreoshop77.sk ” a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasíte so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy “www.kreoshop77.sk “, v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb.

O niektorých službách informačnej spoločnosti.” Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: “kreoshop77@gmail.com”, alebo na uvedenej pevnej adrese.

Ak to webové rozhranie umožňuje, môže Kupujúci na základe ním vykonanej registrácie vo webovom rozhraní pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže Kupujúci vykonávať objednanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné využitie užívateľského účtu tretími osobami.

Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď Kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, či v prípade, keď Kupujúci poruší svoje povinnosti z príslušnej kúpnej zmluvy (vrátane týchto obchodných podmienok).

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

Objednávka bez registrácie (objednávka urobená inak ako z užívateľského účtu) musí obsahovať presný názov objednaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru) a počet kusov tovaru a osobné údaje Kupujúceho (meno a priezvisko, adresu pre doručovanie, telefónne číslo, e-mailovú adresu).

2) PRIJATIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY, KÚPNA ZMLUVA

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom.

V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

STORNO OBJEDNÁVKY

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) DODANIE TOVARU, DODACIE DOBA A DOPRAVA VEREJNÝMI PREPRAVCAMI:

TOVAR SKLADOM

Ak sa tovar nachádza skladom, budú objednávky expedované do 2 pracovných dní odo dňa prijatia platby na účet. Spotrebiteľovi bude následne doručený email s informáciou o expedícii tovaru. Čas doručenia zásielky sa pohybuje v rozmedzí 1-3 pracovné dni odo dňa odoslania.

TOVAR S DODACOU DOBOU A TOVAR NA OBJEDNÁVKU

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do doby uvedenej pri každom produkte. V prípade neschopnosti dodať tovar v uvedenej dobe bude spotrebiteľ kontaktovaný a predávajúci s ním dohodne ďalší postup. Zákonná lehota na dodanie tovaru je stanovená na 30 dní. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty.

OSOBNÝ ODBER

Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať “pracovný čas”, mimo túto dobu po dohode.

TOVAR DORUČOVANÝ PREPRAVNOU BALIKOVOU FORMOU

Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsobu dopravy vo webovom rozhraní.a bude uvedená v objednávke a v jej prijatí. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj tieto náklady spojené s dodaním tovaru.

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke.

Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním spotrebiteľovi v dohodnutom mieste plnenia.

Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovar objednaný v jednej objednávke, dodáva oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

Pri preberaní zásielky odporúčame spotrebiteľovi aby si skontroloval fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených až po prevzatí zásielky, je spotrebiteľ povinný tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

Zásielka je zvyčajne doručená do dvoch pracovných dní od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

4) ZÁRUKA

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o čas dopravy.

5) ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len “rozpor s kúpnou zmluvou”), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.

To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

6) PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí.

Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané.

Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY SPOTREBITEĽ NEMÁ, V PRÍPADE ZMLÚV:

na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
na poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
na predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.

7) DORUČENIE A DODACIE PODMIENKY

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu. O tom, že Vaša objednávka bola odovzdaná prepravcovi, Vás budeme informovať e-mailom aj SMS správou. Ak Vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile resp. SMS správe, kontaktujte, prosím, prepravcu aj nás. Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (Slovenská pošta, Zásielkovňa) alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

AKO POSTUPOVAŤ PRI VRÁTENÍ TOVARU:

  • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
  • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

AKO ZÁSIELKU PRIPRAVIŤ

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov.

Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

8) SPÔSOBY ÚHRADY

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.

  • platba dopredu prevodom na bankový účet – pri výbere tejto možnosti obdržíte emailom zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet
    dobierka – objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.
  • osobný odber – platí v hotovosti pri osobnom odbere.
  • platobná karta – momentálne nie je aktívna.

9) BEZPEČNOSŤ

Pri platbe platobnými kartami (momentálne nie je aktívna) sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

10) REKLAMÁCIE

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku v bode 11. Obchodných podmienok. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

11) REKLAMAČNÝ PORIADOK

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

AKO POSTUPOVAŤ

V prípade reklamácie postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu – “Iplatforma s.r.o,  Klokoč 28, 962 25 “. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke.

K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol.

Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Váš internetový portál “kreoshop77.sk”

Obchodné podmienky sú platné od 17. 10. 2015 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.